คิดดีทำดี

แ การใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันล้วนมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย และทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งสิ้น คนที่มีต้นทุนทาง ความคิดจะมีมุมมองชีวิตในเชิงบวก และพยายามหาคำตอบหรือหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งต่างจากคนที่ชอบมองทุกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหา และนอกจากไม่หาแนวทางแก้ไขแล้วยังมีคำถามตามมาทุก ครั้ง เพราะอะไร? ทำไม? ที่ไหน? อย่างไร?

คนที่มีต้นทุนทางความคิดต่ำ มักจะปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับความทุกข์และจมอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยย้ำคิดย้ำทำในสิ่งเดิมๆ หากปล่อยวางให้ไวและตัดใจให้เร็ว ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปได้โดยง่าย ความแตกต่างทางความคิดทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราแตกต่างกันไปด้วย คนที่มีมุมมองชีวิตและคิดในเชิงบวก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หากมีเรื่องเลวร้ายหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็จะไม่โทษใครแต่จะสำรวจความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

คนที่คิดบวกมักมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทั้งแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตที่สามารถนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาทบทวน และนำไปแก้ไขโดยไม่รู้สึกท้อแท้หรือผิดหวัง การมองวิกฤตให้เป็นโอกาสยังเป็นการให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุด นอกจากนั้นคน ที่คิดบวกจะพยายามมองในส่วนที่ตนเองมีอยู่ ไม่มองในส่วนที่ขาดหรือมองส่วนที่ผิดพลาดให้เป็นปัญหา เพราะเมื่อทุกปัญหาได้รับการแก้ไขก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

การช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหา เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากช่วยให้เราลืมความทุกข์ ลืมปัญหาที่กำลังประสบอยู่ ยังถือเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการคิดในเชิงบวก ที่ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้ว การคิดดีทำดีก็จะส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะเมื่อคิดดีก็จะทำให้จิตใจดี เมื่อจิตใจดีการกระทำก็ย่อมดีตามไปด้วย “คิดดี ทำดี ผลลัพธ์ดี”  ชีวิตก็ย่อมมีแต่ความสุขเช่นเดียวกัน

คิดดีทำดี
คิดดีทำดี

Thinking good, doing good, thinking is like the beginning of action. When thinking well, what is good is done. And when thinking positively The action is also positive. Every day of our lives there are many stories going on. And every story that gives rise to ideas that are beneficial to the lives of all of us People with financial costs The mind will have a positive view of life. And always try to find an answer or reason for what happened Which is different from people who like to look at everything that happens to be a problem And aside from not finding a solution, there are still questions every time. Why? why? where? how?

People with low cognitive costs Tend to leave life drowning in suffering and drowning in problems By repeatedly thinking and doing the same things If left quickly and cut the heart quickly Every story that happens will pass easily. Differences in thought make our lives different. People who have a perspective on life and think positively.

Positive people tend to view crises as opportunities. Because every story that happens gives both new ideas and views Including experience, a life lesson that can take errors to review. And apply it without feeling discouraged or disappointed Looking at a ct through well.

Helping others, especially those who are in trouble Is another way that aside from helping us forget our suffering Forget the problems that are currently experiencing. Still regarded as giving without expecting compensation is a positive thought. That makes life happy Thinking good and doing good will result in

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com