บทเรียนที่30 เทคนิคการพัฒนา

บทเรียนที่30

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน

การที่คนเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีชีวิตการทำงานที่ดี ประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะมีความเก่งในวิชาชีพของตนเองหรือมี ความฉลาดทางด้านเชาว์ปัญญาแล้ว ยังต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขโดย เฉพาะในด้านการทำงาน การที่จะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการทำงาน การรู้ศักยภาพตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสื่อสาร ดู การแสดงออกอย่างเหมาะสม การยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น การเอื้อเฟื้อรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความ

That people will live happily and have a good working life Successful In addition to being good in their profession or having Intelligence and intelligence Must also have emotional intelligence In parallel with being creative and happy with others Only in the field of work To be successful in that work It depends on many elements, whether it is the ability to work. Self-knowledge Know the solution Having a good human relationship, communication, see proper expression Accepting the opinions of others Generosity, knowing, helping each other, etc. These are elements of

คนการจัดการด้านอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์โดยตรง ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์สามารถสร้างและพัฒนาได้ตลอดเวลา โดยมีเทคนิคในการพัฒนาดังนี้ People direct emotional management or emotional intelligence Which emotional intelligence can be created and developed at any time With the following development techniques

1. ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตนเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไรและรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อสัตย์ต่อ ความรู้สึกของตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง เมื่อมีผู้อื่นพูด หรือให้ ข้อเสนอแนะก็สามารถเปิดใจรับมาพิจารณาเพื่อที่จะหาโอกาสปรับปรุงหรือ ใช้เป็นข้อเตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดงอารมณ์มากขึ้น

2.รับผิดชอบต่ออารมณ์ตนเอง เมื่อเกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจ ท้อแท้ ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากการ กระตุ้นของปัจจัยภายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรรับผิดชอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น ควรหัดแยกแยะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล เช่น การทะเลาะกับเพื่อน ร่วมงาน ก็ควรพิจารณาแยกแยะถึงเหตุที่มาของเรื่อง ฝึกการยอมรับความ คิดผู้อื่น ใช้เหตุผลในการพูดคุยไม่ใช้อารมณ์ ไม่คิดเอาเองด้วยอคติหรือ ประสบการณ์เดิมๆ ที่มีอยู่

3.จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ถ้าอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เรา สามารถคลี่คลายให้หมดไปด้วยการรู้เท่าทันและหาวิธีจัดการที่เหมาะสม เช่น ไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้น พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ โดยหางานหรอ กิจกรรมอื่นทำเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น เป็นการสร้างความเพลิดเพลิน ใจขึ้นมาแทนที่กับอารมณ์ไม่ดีที่มีอยู่

4. ฝึกใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิด ให้อารมณ์ช่วยปรับแต่งและปรุงความคิดให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ คิดในด้านบวก เช่น การตั้งเป้าหมายในการขาย ควรคิดถึงเป้าหมายสูงสุด เราจะทำได้ไว้ก่อน ไม่ควรปิดกันความสามารถตนเองว่าทำไม่ได้ ควรให้กำลังใจตนเองว่าต้องทำได้ หาเทคนิคใหม่ๆ ในการขาย จะทำให้เราสนุกกับ ความคิดต่างๆ ไปด้วย

5. เติมใจให้ตนเอง โดยการหัดมองโลกในแง่มุมที่สวยงาม มองข้อดีในงานที่ทำ ชื่นชมด้านดีของเพื่อนร่วมงาน เพื่อลดอคติและความเคร่งเครียดในจิตใจ ทำให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น ฝึกชม เพื่อนเมื่อเขาได้เลื่อนตำแหน่ง ทำยอดขายได้มากกว่าเรา ทั้งนี้ต้องเป็นการ ซึ่งชมอย่างจริงใจด้วย จะทำให้เรามีความสุขและรู้สึกดีมาก

6.ฝึกสมาธิด้วยการกำหนดรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่า ปัจจุบันกำลังสุขหรือทุกข์อย่างไร อาจเป็นสมาธิอย่างง่ายๆ ที่กำหนดจิตไว้ที่ ลมหายใจเข้าออก การทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและสามารถพิจารณาสิ่ง ต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น เมื่อเรารู้สึกกระวนกระวายใจ งานเร่งกลัวไม่เสร็จ การนั่ง สมาธิให้จิตว่างจะช่วยให้เราวางแผนการทำงานได้ดีขึ้น จะรู้สึกนิ่ง และคิด อะไรได้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น

7.ตั้งใจให้ชัดเจน โปรแกรมจิตใจตนเองด้วยการกำหนดว่า คอเป็นจะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ และตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการทำงานให้ชัดเจน

8.เชื่อมั่นในตนเอง จากงานวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะประสบความสำเร็จในการทำงานและเรียนรู้มากกว่าคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในของตนเอง อย่างน้อยความสำเร็จก็เข้ามาอยู่ในใจเราครึ่งหนึ่งแล้ว

9.กล้าลองเพื่อรู้ การกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่มากกว่า ที่คิดว่าน่าจะทำได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง และเป็นโอกา จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ทำให้ตนเองทุกข์ใจหรือมีความเครียดมาก

จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์เราสามารถพัฒนาได้ไม่ยาก เพียง แค่เริ่มฝึกตามเทคนิค 9 ข้อนี้ คุณก็จะสามารถเป็นผู้ที่มีความสุข และสามารถ ควบคุมสติ มีสมาธิที่ดีในการทำงาน และประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ในที่สุด It can be seen that emotional intelligence can be developed easily. Just start practicing according to this 9 technique.

บทเรียนที่30 เทคนิคการพัฒนา Lesson 30 Development Techniques

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com