บทเรียนที่44 ฮวงจุ้ยชีวิต

บทเรียนที่44

การจัดวาง “ ฮวงจุ้ยชีวิต ” ให้กับตัวเองนั้น ควรทำ เช่นไร มีกฏเกณฑ์อะไรบ้าง จึงจะทำให้ชีวิตนั้นประสบแต่ความ สุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานที่มั่นคง มีครอบครัว ที่อบอุ่น การเงินการทองไม่ขาดมือ ลูกหลานอยู่ในโอวาท เพื่อน ฝูงหรือเหล่าบริวารล้วนแต่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่คิดแต่จะ จ้องทำลาย หรือเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งบางคนมัวแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากหรือลำบากใจ หาก จะได้มีชีวิตที่ดี หรือเพียบพร้อมไปเสียทุกด้าน อันที่จริงแล้ว ถ้าหากจะวัดบรรทัดฐานของมนุษย์นั้นด้วยอำนาจแห่งเงินตรา หรืออำนาจแห่งศักดินาค้ำคอไว้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เสียทีเดียวทั้งหมด แต่หากวัดความปรารถนาไว้ที่ความพึงพอใจ ของแต่ละบุคคลไว้แล้ว เชื่อเหลือเกินว่า หลายคนมักมีความ สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการให้เป็นไปอย่างแน่นอน อันความปรารถนานั้นถูกกำหนดให้เป็นไป ล้วนแต่มีความแตกต่าง กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เพ้อฝันหรือสิ่งที่เป็นจริง

ตนเองคิดว่ามันคือสิ่งที่ทำให้สูงขึ้นเจริญขึ้น ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งอิริยาบถนั้นๆ ถูกกำหนดมาตั้งแต่กำเนิด ผนวกกับความสามารถไร้ขีดจำกัดในแต่ละบุคคล ที่มีความพร้อม น้อมใจกายไปกับบทบาทที่ควรจะเป็นไปตาม ฐานะหรือสถานภาพในสังคมนั้นๆ

เป้าหมาย หรือความตั้งใจที่มีความต่าง ย่อมสืบทอด ตามเจตนารมณ์ไปตามแนวคิดที่ถูกวางไว้ เพื่อสนองตอบให้บรรลุ แห่งอารมณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนเอง ช่วยให้เกิด การผ่อนคลายในความต้องการที่จะให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนา ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

จึงมักมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับ สถานการณ์ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับเกียรติได้รับการไว้วางใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นๆ จนได้รับ “ชื่อเสียง” เป็นที่กล่าวขวัญถึง นั่นแสดงให้เห็นว่า คุณ รู้จักการวาง “ฮวงจุ้ยชีวิต” ได้เป็นอย่างดีมาตลอด

How to arrange “Life Feng Shui” for yourself should do what rules? Therefore will make that life to experience happiness, prosperity and health With a stable job, a warm family, financially uninterrupted gold Children are in the sermons, friends, flocks or families. All of them come to help, not to think, but to stare, destroy or exploit.

Which some people think that it is difficult or difficult to have a good life Or fully equipped to lose all aspects The fact is If measuring the human norms with the power of currency Or the power of feudalism May not meet the target All But if measuring the desire to be satisfied Of each person already Believe that Many people tend to have Achieve the goal that you want to be sure. Which the desire was set to be All are totally different, whether it is a fantasy or a reality.

They think that it is what makes them grow, depending on the individual’s ability. Which the posture Has been established since birth Combined with unlimited ability in each person That is ready Bowing to the role that should be followed Status or status in that society

The goal or intention that is different is inherited according to the intention according to the concept that has been placed. In order to fulfill the emotions in order to be a morale for oneself, helping to relax in the desire to be as desired To live happily

บทเรียนที่44 ฮวงจุ้ยชีวิต

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com