บทเรียนที่60 Selling quality products or services

บทเรียนที่60

• วิเคราะห์ความจำเป็นเชิงความต้องการ Needs analysis

หลักการข้อแรกในเรื่องการเลือกสินค้าหรือบริการใดๆ ก็คือให้วิเคราะห์ว่ามันเติมเต็มความจำเป็นหรือความต้องการที่มีอยู่อย่างแท้จริงหรือไม่ มันแก้ปัญหาบางอย่างให้ลูกค้าหรือไม่ หรือมันทำให้ชีวิตและงานของลูกค้าดีขึ้นในบางลักษณะหรือไม่ คุณต้องหาความชัดเจนในเรื่องนี้ให้ได้

The first principle in choosing any product or service Is to analyze whether it truly fulfills the needs or needs that exist or not Does it solve some problems for customers? Or does it make the life and work of customers better in some way? You must find clarity in this matter.

• ขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ Selling quality products or services

หลักการที่สองสำหรับความสำเร็จในสินค้าหรือบริการใหม่ ก็คือ มันต้องมีคุณภาพดีและราคายุติธรรม โดยเฉพาะหากมันกำลัง แข่งกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Unique Selling Proposition หรือ ข้อเสนอในการขายที่เด่นพิเศษไม่เหมือนใคร มัน จะต้องมีลักษณะที่ให้ประโยชน์หรือดึงดูดใจบางประการ ที่ทำให้มัน แตกต่างหรือเหนือกว่าของคู่แข่งขัน

The second principle for success in a new product or service is that it must be of good quality and fair price. Especially if it is Compete with other products or services It must have something called a Unique Selling Proposition or a unique selling proposition that is unique. It must have some useful or attractive characteristics that make it different or superior to the competitors.

• คุณต้องเด่นพิเศษไม่เหมือนใคร You must be unique and unique.

เราเรียกสิ่งนี้ว่า ด้านของความเด่นพิเศษไม่เหมือนใคร โดย มันเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความสำเร็จในธุรกิจ เพราะไม่มีสินค้าหรือ บริการใดที่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากมันไม่มีความเด่นพิเศษ ไม่เหมือนใครหรือเหนือกว่าสินค้าหรือบริการอื่นๆ หากคุณเป็นเหมือนชาวบ้านประเภท “ฉันก็ด้วย” บอกได้เลยว่า คุณกำลังขาดโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

We call this The aspect of special prominence is unique, which is the center of success in business. Because there is no product or Which services can be successful? If it has no special feature Unique or superior to other products or services If you are like a villager of type “I too” can say that you are lacking the opportunity to succeed

ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ปลอดภัย ที่สุดก็คือ ให้เริ่มต้นด้วยสินค้าซึ่งได้รับการยอมรับในตลาด จากนั้น คุณสามารถปรับปรุงพัฒนามันให้ดีขึ้นไปอีก หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง ได้ว่าแทนที่จะพยายามประดิษฐ์ สร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ ทั้งหมด ให้เริ่มด้วยบางสิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ผู้คนซื้อหรือ ใช้กันอยู่แล้ว และหาวิธีการบางประการที่จะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อย ๆ

บทเรียนที่60 Selling quality products or services

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com