บทเรียนที่61 แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ

บทเรียนที่61

• แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ Practice practice

ต่อไปนี้เป็นสองสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อนำไอเดียเหล่านี้ ไปปฏิบัติ

Here are two things you can do right away to implement these ideas.

ข้อที่หนึ่ง วิเคราะห์ให้แน่นอนว่า อะไรเป็นความแตกต่าง และอะไรคือความพิเศษเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งจะทำให้ ผู้คนซื้อเมื่อแข่งกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันในตลาด ให้สร้าง การขายและการตลาดของคุณรอบๆด้านและข้อเสนอขายทีเด่นพิเศษ ไม่เหมือนใคร

The first one definitely analyzes that What is the difference And what is special about your product or service, which will make people buy when competing with similar products or services in the market, create your sales and marketing around and special special offers, unlike who

ข้อที่สอง ตรวจสอบก่อนลงทุน จงเตรียมตัวมองหาโอกาส จากธุรกิจที่หลากหลายและแตกต่าง จนกระทั่งคุณพบธุรกิจที่สร้าง รามความตื่นเต้นกระตือรือร้นแก่คุณ ก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทำ

Second, check before investing. Be prepared to look for opportunities. From various businesses and different Until you find a business created Ram is excited for you. Before deciding to start doing

ความเชื่อของคุณกลายเป็น ความเป็นจริงของคุณ

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ Factors that affect your success

บางทีปัจจัยหนึ่งเดียวที่ทรงพลังมากที่สุดต่อความสำเร็จ ทางการเงินของคุณก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณเองและเงินทอง โดยเราเรียกมันว่า “กฎแห่งความเชื่อ” ซึ่งมันกล่าวไว้ง่ายๆ ว่า “ไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกจริงๆ ก็กลายเป็นความเป็นจริงของคุณ”

Perhaps one of the most powerful factors for success Your finances are Beliefs about yourself and money By which we call it “The Law of Faith”, which it says simply, “No matter what you believe with real feelings Became your reality “

ดังนั้นไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่ออย่างเข้มข้นมากๆ มันก็จะกลาย เป็นความเป็นจริง เพราะเรามีแนวโน้มที่จะกันข้อมูลใดๆ ที่เข้ามาสู่ สมองที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของเราที่สร้างขึ้นมา

So no matter what you believe in, it will become a reality. Because we tend to gather information that comes into the brain that is inconsistent with our reality created

• คนที่ประสบความสำเร็จเชื่ออะไร What do successful people believe?

มีการพบความจริงที่ว่า คนที่ประสบความสำเร็จเชื่ออย่าง ที่สุดว่าพวกเขามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ และพวก เขาจะไม่ส่งเสริม ไม่คิด หรือไม่พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลว ไม่แม้กระทั่งเห็นว่าจะเกิดความล้มเหลวขึ้น

The fact that Successful people believe in That they are able to succeed Not even seeing that there will be a failure

บทเรียนที่61 แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com