บทเรียนที่64 แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ

บทเรียนที่64

ต่อไปนี้เป็นสองสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อสร้างระบบความเชื่อให้ไปในทิศทางเดียวกับความสำเร็จทางการเงินที่คุณปรารถนา

Here are two things you can do. To create a belief system in the same direction as the financial success you desire

ข้อที่หนึ่ง ให้พูด สร้างภาพในใจ และคิด ให้สอดคล้องกับ ความฝันและเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่องบ่อย ๆ ตลอดวัน ถ้าคุณ ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงพอ มันก็จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของคุณ

First, speak with the image in mind and think in accordance with Your dreams and goals continuously, throughout the day. If you repeat enough It will become your new faith.

ข้อที่สอง ให้ตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเอง ที่จะคิดและพูดคุย เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นตลอด 24 ชั่วโมง มันจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำ แต่หากคุณสามารถทำให้สมองของคุณคิด แต่สิ่งที่ต้องการและไม่คิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการเป็นเวลา 24 ชั่วโมงได้ แล้ว คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอนาคตทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

Second, set goals for yourself. To think and talk About what you want 24 hours a day, it will be one of the hardest things to do. But if you can make your brain think But what you want and don’t think about things you don’t want for 24 hours, you will start to change all your future as well.

ใช้ระบบนำทางที่ติดตั้งในตัวคุณ

คุณมีพลังความคิด จิตใจและอารมณ์อันเหลือเชื่อ ซึ่งให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้องอยู่เสมอในทุกแง่มุมของชีวิต

You have the power of thought Incredible minds and emotions Which always provides accurate feedback in every aspect of life

ต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปรับคลื่นตัวเองอย่างละเอียดเพื่อทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์

Here you will learn how to fine tune your wave so you can make the right decisions in every situation.

• การใช้ระบบนำทางที่ติดตั้งในตัวคุณ

เรารู้ว่าร่างกายมีความโน้มเอียงตามธรรมชาติสู่สุขภาพและพลังงานที่สมบูรณ์ มันถูกออกแบบมาให้คงทนอยู่นานเป็นเวลา 100 ปี หากคุณดูแลรักษามันอย่างถูกต้อง เมื่อเกิดบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของคุณ เราก็จะรู้สึกได้ในรูปของความเจ็บความปวด และความไม่สบายในบางลักษณะ

We know that the body is naturally inclined to complete health and energy. It is designed to last for 100 years if you take care of it properly. When something goes wrong with any part of your body We can feel in the form of pain, pain. And discomfort in some manner

เรารู้ว่าเมื่อร่างกายของเราไม่ได้ทำงานตามระบบอย่างราบรื่นหรือไร้ความเจ็บปวด บางสิ่งที่ผิดปกติกำลังเกิดขึ้น เราก็จะลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขมัน เราไปหาหมอ เรากินยา เราเข้าบำบัดร่างกาย นวด หรือไม่ก็บำบัดโรคกระดูก เรารู้ว่าหากเราไม่สนใจความเจ็บปวด หรือความไม่สบายที่เกิดในระยะเวลาห้วงหนึ่งห้วงใดแล้วนั้น มันอาจ นำไปสู่อันตรายที่ร้ายแรงได้

We know that when our bodies are not working smoothly or without pain Something unusual is happening. We will take action to fix it. We go to the doctor. We take medicine. We go to the body, massage or not treat bone disease. We know that if we don’t care about pain Or any discomfort caused by a period of time that may lead to serious harm

บทเรียนที่64 แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com