บทเรียนที่67 สาเหตุทำให้คุณเกิดความเครียด

บทเรียนที่67

ข้อที่หนึ่ง ฟังตัวเองและไว้วางใจความรู้สึกของคุณ หากส่วนหนึ่งส่วนใดในชีวิตของคุณเป็นสาเหตุทำให้คุณเกิดความเครียด และไม่มีความสุข จงตัดสินใจแก้ไขทันที

First, listen to yourself and trust your feelings. If any part of your life causes you to stress And not happy Make a decision immediately.

ข้อที่สอง ค้นหาและระบุด้านต่างๆ ในชีวิตของคุณ ที่คุณไม่พอใจหรือคับข้องใจไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณสามารถทำได้และควรทำบ้าง

Second, search and identify areas In your life That you are not satisfied or frustrated, for whatever reason Including any changes you can make and should do

ข้อที่สาม จำไว้ว่าธรรมชาติต้องการให้คุณมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่นิยมและเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่เบี่ยงเบนสภาพเหล่านี้เป็นสัญญาณให้คุณลงมือปฏิบัติในสิ่งที่จำเป็น

Third, remember that nature wants you to be happy. Complete health Popular and prosperous Anything that deviates from these conditions signals you to take action on what is necessary.

คุณยอดเยี่ยมที่สุด

You are the best

จุดเริ่มต้นของความเป็นผู้ใหญ่คือการตระหนักได้ว่า “ไม่มีใครจะมาช่วยคุณหรอก” ทุกสิ่งที่คุณเป็น หรือจะกลายเป็น ล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งสิ้น

The beginning of being an adult is to realize that “No one will come to help you.” Everything you are. Or will become It all depends on yourself.

บทเรียนที่67 สาเหตุทำให้คุณเกิดความเครียด

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com