บทเรียนที่78 ผู้บริโภคมองโฆษณาอย่างไร

บทเรียนที่78

บทเรียนที่78

ผู้บริโภคมอโฆษณาอย่างไร

งานโฆษณาหลายชิ้นไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้

งานโฆษณาหลายชิ้นไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ ผู้บริโภคได้ (ดูไม่รู้เรื่อง)

งานโฆษณาหลายชิ้นไม่สามารถสร้างความพอใจให้ผู้บริโภคได้

อื่นๆ อีกมากเกินกว่าจะกล่าว

ในความเป็นจริงการโฆษณาก็คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่สือ สารกับคนจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้ส่งข้อความ (โฆษณา) สื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

นักโฆษณาจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการที่ผู้บริโภครับข้อมูล ข่าวสารที่เรียกว่า The Consumer Processing Model (CPM) ที่ประกอบ ด้วย

1. การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

2. การสนใจในข้อมูลข่าวสาร

3. การเข้าใจข้อมูลข่าวสาร

4. การยอมรับเห็นด้วยกับข้อมูลข่าวสาร

5. การเก็บข้อมูลข่าวสารนั้นในสมอง (ความจำ)

6. การเรียกข้อมูลข่าวสารนั้นจากความจำ

7. การตัดสินใจจากข้อมูลข่าวสารนั้น

8. การเปลี่ยนพฤติกรรมจากการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์หลักๆ ของงานโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดใดๆ คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ที่มีการโฆษณา เช่น เปลี่ยนทัศนคติให้ชอบแบรนด์ กระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อแบรนด์นั้น เป็นต้น

ลองมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่โฆษณา

งานแรกของการโฆษณาคือทําให้ผู้บริโภคเปิดรับข้อความที่ต้อง การโฆษณา ซึ่งต้องเริ่มจากเข้าใจพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภค เป้าหมาย รู้ว่าสือประเภทใด เวลาใด รูปแบบการโฆษณาแบบใด ฯลฯ ที่ทำให้ผู้บริโภคเป้าหมายสนใจเปิดรับข้อความที่โฆษณา ท่าน คงเห็นภาพชัดเจนว่าที่เขาว่ากันว่า งานสร้างสรรค์ (Creative) สำคัญ นั้นเป็นอย่างไร โฆษณาที่ใช้ดาราที่มีชื่อเสียง (โดยเฉพาะดาราสาวที่ ออกลีลาวาบหวิว) ย่อมสะดุดตา ทำให้ผู้บริโภคเปิดรับข้อความ

นานั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น นอกจากนี้ หากงานสร้างสรรค์โฆษณา ดูแบบว่าธรรมดาแต่มีงบโฆษณามาก ทำการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลาย และลงโฆษณาบ่อยๆ ก็สามารถทำให้ผู้บริโภคเปิดรับงานโฆษณา นั้นๆ เร็วขึ้น

How consumers advertise

Many advertisements do not attract the attention of consumers.

Many advertisements do not provide the correct understanding for Consumers can (seem to know nothing)

Many advertisements do not satisfy consumers.

Other Too much to say.

In fact, advertising is a form of communication that communicates Substance to many people And most of them are one way communication from the message sender (advertisement) Communicate via various media such as television, newspapers, radio, internet etc.

Advertisers need to understand the process in which consumers receive information. News called The Consumer Processing Model (CPM) that consists of

1. Information exposure

2. Interested in news

3. Understanding information

4. Accepting and agreeing to information

5. Data collection in the brain (memory)

6. Retrieving that message from memory

7. The decision from that information

8. Changing behavior from decisions

Main objectives Of any advertisement or marketing communication Is to change the behavior of consumers towards brands with advertising such as Change attitudes to like the brand Encourage the decision to buy that brand etc.

Let’s take a closer look at what each step looks like.

Exposure of advertised information

The first job of the advertisement is to make the consumers exposed to the message that Advertising, which must start with understanding the behavior of receiving consumer information. Know what kind of media, time, type of advertisement, etc. That makes the target consumer interested in receiving the message that advertises you Can clearly see that they say that Creative work How is that Ads using famous celebrities (Especially the actress who Dazzling) will naturally catch the consumer’s message.

บทเรียนที่78

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com