บทเรียนที่ 12 ” สมอง ” อวัยวะที่ต้องพัฒนา

สมอง ซีกขวา จะควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกซ้ายของร่างกาย สมองซีกขวาจะทำหน้าที่สร้างสรรค์จินตนาการทางศิลปะ ดนตรี รวมไปถึงการรับรู้สัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่ง สมอง ซีกขวาจะสามารถ กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายทำงานพร้อมกันได้ในทันที

The right brain, the right hemisphere, controls the function of the left hemisphere of the body. The right brain will create artistic imagination, music, as well as awareness, instincts and emotions. Which the right hemisphere can Various processes Within the body working simultaneously

คนที่ชอบใช้ สมอง ซีกขวามักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ดี

1. ด้านศิลปะแขนงต่างๆ

2. งานที่เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

3. ชอบงานที่ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน

4. ชอบศึกษาความคิดเชิงปรัชญา

5. ชอบจัดสวนหรือปรับแต่งต้นไม้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

6. มีความสามารถในงานฝีมือและงานประดิษฐ์

7. ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ เช่น ครีเอทีฟโฆษณาและจิตรกร เป็นต้น

8. รักการอ่านและเขียนหนังสือ เนื่องจากสามารถแต่งแต้มจินตนาการ ลงในงานเขียนได้เป็นอย่างดี

9. อาชีพศิลปิน ดารา นักแสดง ซึ่งที่มักจะแสดงอารมณ์และความรู้ทั้งทางร่างกายและคำพูด

รู้หรือไม่ คนที่ใช้ สมอง ซีกขวาบ่อยๆ ส่วนมากจะถนัดเขียนหนังสือมือซ้ายหรือใช้งานมือซ้ายได้ดีกว่า

ข้อควรระวังคือการใช้ สมอง ซีกขวาเพียงด้านเดียว อาจทำให้เป็น คนขาดระเบียบ ใช้ชีวิตไม่ค่อยมีแบบแผนขั้นตอน สื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจ

สมอง.
สมอง

สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกขวาของร่างกาย โดย สมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออก และทำหน้าที่ในการคิดอย่างมี สามัญสำนึก เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงวิเคราะห์ แยกแยะรายละเอียด จัดลำดับ ความสำคัญของข้อมูล ตีความสัญลักษณ์ในภาษา อักษร และตัวเลข ได้ดี ซึ่งสมองซีกซ้ายนั้นสามารถสั่งให้กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายทำงาน ได้ที่ละอย่าง

The left hemisphere controls the functioning of the right hemisphere of the body. The left hemisphere controls the expression. And acting in thinking with common sense as a reason Including analysis Identify details, prioritize data Can interpret symbols in alphabetical and numerical languages, which the left hemisphere can command various processes Within the working body Can be done individually

คนที่ชอบใช้สมองซีกซ้ายมักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ดี

1. พูดโน้มน้าวจิตใจคน

2. การตีความหมายของภาษา

3. การวิเคราะห์เวลาและความเสี่ยง

4. อาชีพที่ต้องใช้การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข

5. การจัดหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้าต่างๆ

6. ผู้บริหารที่ต้องวางแผนอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นเป็นตอน

7. งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

8. นักกีฬา ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและขา

9. อาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเช่น ศัลยกรรมแพทย์ วิศวกร เป็นต้น

รู้หรือไม่

คนที่ใช้ สมอง ซีกซ้ายบ่อยๆ ส่วนมากมักจะถนัดขวาข้อควรระวังของการใช้สมองซีกซ้ายเพียงด้านเดียว อาจเป็นต้นเหตุ ให้เกิดความเครียดสูง โดยปกติคนเราจะใช้สมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย ส่วนจะใช้ซีกใดมา กว่ากันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอ เพราะการทำงานของสมอง การใช้ด้วยกันทั้ง 2 ซีก เนื่องจากร่างกายไม่สามารถทำงานจากการ การของสมองเพียงซีกเดียวได้

People who use the left hemisphere more often tend to be right-handed. Caution of using the left side of the brain is only one side. May be the cause Causing high stress Usually people use both the right and left hemispheres of the brain. Which part will be used More than that, it depends on the situation encountered Because of the work of the brain The use of the two hemispheres because the body is unable to work from The brain is only one hemisphere.

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ : koratdontree.com