บทที่85 อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อสุขภาพ

อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายและการนำเข้าเพื่อใช้ในราชอาณาจักร

และการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุม ได้แก่ อาหารเครื่องสำอางสารอันตรายยาอุปกรณ์ทางการแพทย์การใช้สารเสพติดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยเหมาะสมได้รับประโยชน์จากการใช้งานและการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ด้านสุขภาพร่างกาย

ผลของการเลือกสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพกาย เนื่องจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันจำนวนมากส่งผลให้เกิดการแข่งขันโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเป็นการดีสำหรับผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ตัวเลือกที่หลากหลาย อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อสุขภาพ

และสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจที่จะเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อบริโภคแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ แต่หากสินค้าบางอย่างมีให้เลือกน้อยในขณะที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องกินและใช้งานมาก ๆ

จะทำให้ผู้ผลิตมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ได้ง่ายโดยการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเพื่อขายส่งผลต่อสุขภาพอย่างเป็นทางการเช่นการดื่มนม ผงซักฟอกบางยี่ห้อซักผ้าและก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงดังนั้นสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้คนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อสุขภาพ

Influence of advertising media on health

Influence of advertising media on health

Health products are related to people’s daily lives. The Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, is the primary agency responsible for overseeing and promoting production, distribution and importation for use in the Kingdom.

and advertisements for regulated health products such as food, cosmetics, dangerous substances, drugs, medical devices, drug use in accordance with relevant laws in order to protect consumers to be safe, appropriate, and benefit from the use. Work and consumption of the said product

Physical health

Effects of advertising media on physical health Since many manufacturers produce the same product, resulting in competition by producing quality and inexpensive products, it is good for consumers to choose a variety of options. The influence of advertising media on health

and able to compare the pros and cons before deciding to buy health-related products and services. When consumed, there is a high probability of satisfaction. Due to receiving quality products But if there are a few products to choose from while consumers need to eat and use a lot.

will give manufacturers the opportunity to easily benefit by producing unqualified products for official health effects such as drinking milk Some detergents, washing clothes and cause severe allergies, so advertising media has influenced people to make decisions about buying products or using services that directly affect the health of consumers.

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com